บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด 

เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ช่องทางดิจิทัลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

        ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตระหนักว่า การประมวลผลข้อมูลในบริษัทฯ จะต้องกระทำภายใต้หลักการ ดังนี้ : 

 • หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส (Lawfulness, fairness and transparency) บริษัท จะประมวลผลข้อมูลเฉพาะตามที่บริษัทฯ มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายรองรับและบริษัทฯ จะกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน 
 • หลักความจำกัดของขอบวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation) บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและแจ้งไว้ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน 
 • หลักการใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุด (Data Minimization) บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 
 • หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
 • หลักความจำกัดของการเก็บรักษา (Storage Limitation) บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ  จำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเก็บรักษาเอกสารหรือตามกฎระเบียบของรัฐ 
 • หลักความถูกต้องแท้จริงและการรักษาความลับ (Integrity and Confidentiality) บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม 
 • หลักความรับผิดชอบ (Accountability) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแสดงได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามหลักการต่างๆข้างต้น 

ข้อ 1. ขอบเขตการใช้บังคับ 

          สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อ 2. คำจำกัดความ 

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายถึง ประกาศที่บริษัทฯ จัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลข้อมูลบริษัทฯ และรายละเอียดต่างๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 

“บุคคล”     หมายถึง บุคคลธรรมดา 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”        หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตร ประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (Email address) อาชีพ สถานะ ตำแหน่งหน้าที่ สถานะครอบครัว ข้อมูลการจ้างงาน อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ การประเมินบุคลากร ข้อมูลการศึกษา ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ชื่อบัญชีไลน์ (Line ID) ชื่อบัญชี เฟซบุ๊ค (Facebook ID) บัญชีกูเกิล (Google ID) บัญชีทวิตเตอร์ (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ใบเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆเป็นต้น  

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้งาน และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ 

“คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และเป็นพันธมิตรด้วย  

 • ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับ  

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กระทำหรือดำเนินการโดยบริษัทฯ 

ข้อ 2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสาร ซึ่งมาได้จาก การประกอบธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนตัว (Profile Data) ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi)  การสอบถาม หน่วยงานราชการ พันธมิตรของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น  แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเปิดหรือแอปพลิเคชันแชท  

โดยปกติ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล แบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารรับรองบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาภพ.09/20 แผนที่ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน รถยนต์ที่ใช้งาน ทะเบียนรถยนต์ ประวัติการสั่งซื้อหรือการจองห้องพัก ประวัติการเดินทาง สิ่งที่ชอบของผู้ใช้บริการเข้าพัก ความสนใจ ความชอบ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ รูปแบบสินค้าและการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กีฬา หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น 

ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สินของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่กิจกรรมหรือบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น  

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการแพ้อาหาร และ ข้อมูลความพิการ) ความสนใจทางเพศ และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยปกติบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว นอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าพักใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ เว้นแต่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่มีใช้งานระบบในการสั่งอาหารโดยต้องคำนึงถึงอาการแพ้อาหารบางประเภท หรือใช้ข้อมูลความสนใจทางเพศ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสบการณ์การเข้าพักในการใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ หรือใช้ประวัติอาชญากรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นต้น และหากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปประมวลผล  

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น LINE Official Account เช่น Line UID, profile picture, display name หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน  เป็นต้น 

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลลูกค้า รอยัลตี้โปรแกรม โปรแกรมการตลาด แผ่นโฆษณาหรือโปรแกรมการเดินทางอื่นๆจากพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวมถึงหมายเลขสมาชิกหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการเข้าพักของท่าน การบันทึกเสียงกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อทาง Call Center หรือผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น 

ข้อมูลผู้เยาว์ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ รวมถึงข้อมูล ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง 

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามเพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่สามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและต้องปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ อาจนำพาท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ จากการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดต่อการบริการ และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากบริษัทฯ และอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นได้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านได้มีการเข้าเยี่ยมชม 

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

เพื่อทำให้บริษัทฯ ระบุตัวตนและบัญชีของท่านเพื่อดำเนินการในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ ตามที่ท่านประสงค์ 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในขณะใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ เข้าพัก รวมถึงการให้บริการต่างๆในพื้นที่ของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ท่าน เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่าน 

เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 

เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทฯ หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 

การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย 

เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทฯ จัดจ้างหรือใช้บริการ 

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  

เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่บริษัทฯ 

เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น 

เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ ของแขกผู้เข้าพัก วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 

เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในบริเวณอาคารชุด อาคารสัมมนา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พื้นที่ค้าปลีกหรือ สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว 

เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น  

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น 

ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครองของเจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาด 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่อการให้สินค้าหรือบริการ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อ 4  การใช้งานคุกกี้ 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทฯ เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

 • ประเภทของคุกกี้ 

บริษัทฯ ใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่าง ๆดังนี้ 

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถจะปิดการใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและโดยปกติแล้วจะเป็นเพื่อการตอบสนองต่อการตั้งค่าของท่าน ยกตัวอย่างเช่น  

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อย่างไรก็ตามหากมีการปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์บางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้ 

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ นับจำนวนและปริมาณข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่นับวาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

และหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถทราบถึงเวลาเข้าชมเว็บไซต์ของท่านและจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้ 

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นและการตั้งค่าส่วนบุคคลให้ดีขึ้น โดยการตั้งค่าของคุกกี้ประเภทนี้อาจจัดทำโดยบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จัดจ้าง หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์บางส่วนอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติิ 

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยบริษัทฯ หรือพันธมิตรการทำโฆษณาของบริษัทฯ  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกใช้โดยบริษัทฯ ดังกล่าวในการสร้างข้อมูลส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ เพื่อที่จะแสดงให้ท่านเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์อื่น ๆ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะพบโฆษณาที่ระบุกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นน้อยลง  

คุกกี้เพื่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์กับเพื่อนและชุมชนของท่าน คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราเซอร์ของท่านในเว็บไซต์อื่น ๆ และสามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ รวมทั้งอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชมได้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจไม่สามารถเห็นหรือใช้เครื่องมือการแบ่งปันได้ 

กลับขึ้นด้านบน 

 • การลบคุกกี้ 

หากท่านต้องการลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน  ท่านสามารถจัดการได้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน (ไปที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้) โดยบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์รวมถึงทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่สามารถจดจำเบราเซอร์ของท่านได้ในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป  

หากท่านอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือสหภาพยุโรป ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ผ่านฟังก์ชั่นการยอมรับคุกกี้ 

ข้อ 5  รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือต่างประเทศ หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

ข้อ 6  พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทฯ 

ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทฯ มีข้อตกลงด้วยเท่านั้น 

บริษัทแฟรนไชส์ของโรงแรมและรีสอร์ท บริษัทร่วมทุน และบริษัทบริหารจัดการด้านอื่นๆ โรงแรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงกับบริษัทฯ 

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ 7  สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ตามรายละเอียดในข้อ “11. ติดต่อบริษัทฯ” บริษัทฯจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้อง 

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด  

ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค  ไม่สามารถทำได้  

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและบริษัทฯ จะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตามในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ  

2) ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้บริษัทฯ จะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น 

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบว่าบริษัท ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act, 2562 B.E.) หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) 

ข้อ 8  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 

หากท่านมีความประสงค์จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากบริษัทฯ สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่ช่องทางตามที่กำหนดใน       ข้อ “11. ติดต่อบริษัทฯ” ทั้งนี้การปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจะไม่กระทบต่อการให้บริการตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านยอมรับ 

ข้อ 9  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเคารพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บในชั้นความลับและบริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค ในทุกระดับขององค์กร (โปรดดูหัวข้อ “ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับบริษัทฯ” สำหรับคำนิยามโดยละเอียด) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

    บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ( Server ) หรือ    คลาวด์ ( Cloud ) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น หรืออาจใช้โปรแกรม ( Program ) หรือ ( Application ) ของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ ( Software ) สำเร็จรูป และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม 

ในกรณีที่บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่บริษัทฯ  บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ ได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ 

ข้อ 10  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลตัวตน ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม) ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลแต่จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ท่านได้เข้าพักใช้งานระบบหรือบริการของบริษัทฯ และเมื่อทำการประมวลผลหรือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด 

ข้อ 11  ติดต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการให้คำติชมหรือส่งข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 


บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด    (สำนักงานใหญ่) 

โครงการเดอะไพร์ม หัวลำโพง อาคารA ชั้นที่ 2 เลขที่ 23/34-35 ห้องเลขที่ 202 ซอย สุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์  092 251 9283
อีเมล: [email protected] 

DON MUANG TOLLWAY 

Visioning Workshop

Client’s objective :

To create a system that will collect useful customer information that DMT can leverage for future campaigns or enhancements

Omelet’s deliverables :

 • Conduct visionary workshop with DMT’s executives and employees on possible features that DMT should include in their system
 • Design system blueprint for DMT to pitch to their board for system development

AMWAY THAILAND

One LINE OA for ALL

Client’s objective :

To develop Amway’s LINE OA to serve 4 strategic areas; social commerce, CRM, personal management and network expansion

Omelet’s deliverables :

 • Features co-creation; Product purchasing, Basket recommendations, and Agents’ goal tracking
 • UX/UI design and interview Amway’s customers to test recommended features​
 • Develop Dynamic Richmenu that allow multiple users type (Agents/Customers) to interact within one LINE OA while collecting behavioral activities​

PRUDENTIAL THAILAND 

Online Insurance Responsive Website

Client’s objective :

To design an engaging customer experience for Prudential’s new online insurance website considering both consumers’ engagement and Prudential’s longstanding heritage as well as optimizing for mobile-first experience

Omelet’s deliverables :

 • User testing interview and results summary
 • UX/UI design for all insurance service functions
 • Responsive website for both desktop and mobile

STASHAWAY THAILAND

Zendesk Integration

Client’s objective :

To connect LINE OA to the existing customer service software; Zendesk, to serve customers based in Thailand

Omelet’s deliverables :

 • Integration system from LINE to Zendesk
 • Design user-friendly UX/UI for StashAway’s customers to log in and contact admin via LINE OA

DEPA THAILAND

Realtime COVID-19 Updates

Client’s objective :

To create a website that monitors and displays realtime statistics and data regarding the COVID-19 pandemic

Omelet’s deliverables :

 • Design and Develop a user-friendly Responsive Website on both desktop and mobile, helps creating a better well-being for Thais during the pandemic